klimaatbestendig

Lokaal Plan

 • Doel: Een klimaatbestendig en waterrobuust Lingewaard in 2050.
 • Hoe? Lokale Adaptatiestrategie en Uitvoeringsagenda.

De Lokale Adaptatiestrategie is opgesteld maar nog niet definitief. Ook zijn er drie Uitvoeringsagenda's gemaakt waaruit de gemeenteraad kan kiezen. Tot en met zaterdag 12 juni heeft iedereen hierop kunnen reageren. Daarna zijn de documenten aangepast. In september van dit jaar beslist de gemeenteraad erover.

Hieronder volgt meer informatie over het lokale traject en de Lokale Adaptatiestrategie.

Waarom een lokaal plan?

Klimaatverandering is van landsbelang! Daarom is er een nationaal plan. Klimaatverandering overstijgt gemeentelijke grenzen. Daarom is er een regionaal plan. Maar ook binnen de gemeentegrens van Lingewaard zijn de gevolgen van klimaatverandering nu al aanwezig. Zo kreeg de gemeente een honderdtal meldingen over plotselinge scheurvorming van huizen. Dan wordt klimaatverandering ineens letterlijk zichtbaar. Daarom staat klimaatbestendigheid ook lokaal op de agenda! Bijvoorbeeld bij het vervangen van rioleringen. Als de straat open gaat kiezen we direct voor een een klimaatbestendige inrichting. Maar klimaatverandering biedt ook kansen waar de gemeente graag op inspeelt. Denk hierbij aan een mogelijke toename van toerisme. 

Zeven doelen voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Lingewaard

Samen werken de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen aan zeven doelen. Deze zeven doelen ziet u in ieder plan terug, of het nu nationaal, regionaal of lokaal is:

 1. kwetsbaarheid in beeld brengen;
 2. risicodialoog / klimaatgesprek voeren en strategie opstellen;
 3. Uitvoeringsagenda opstellen;
 4. meekoppelkansen benutten;
 5. stimuleren en faciliteren;
 6. reguleren en borgen;
 7. handelen bij calamiteiten.

Kijk bij het nationale plan voor een verdere uitleg van deze doelen. Hieronder wordt verder ingegaan op hoe het er per doel voor staat in de gemeente Lingewaard.

Het plan van Lingewaard

 1. Afgerond: Doel 1: Lokale kwetsbaarheid in kaart middels stresstest!

  De kwetsbaarheid door klimaatverandering van het Rivierengebied is in kaart gebracht middels een zogenaamde stresstest. Door de uitkomsten van deze stresstest weten we waar de risico’s op verdroging, hitte, wateroverlast en overstromingen zich bevinden. De lokale stresstest (dit document is nog niet toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden. Heeft u problemen met het lezen van dit document neem dan contact opzoomt verder in op de kwetsbaarheden van Lingewaard. Zo is er bijvoorbeeld uitgebreid onderzoek gedaan naar funderingsschade aan woningen door extreme droogte. Over het algemeen zijn er verder geen acute kwetsbaarheden. Wel moeten we flink aan de slag om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te zijn.

 2. Afgerond: Doel 2: Risicodialogen / klimaatgesprekken en strategie.

  De stresstest is afgerond en het is duidelijk waar de gemeente Lingewaard kwetsbaar is. De volgende stap is om met belangrijke partijen te praten over deze kwetsbaarheden, mogelijke oplossingen en kansen. Daarvoor zijn zeven verschillende klimaatgesprekken gevoerd. Naast de klimaatgesprekken kon iedereen een vragenlijst invullen.

  De resultaten van de klimaatgesprekken en de vragenlijst worden, samen met de inhoud van de Regionale Adaptatie Strategie, gebruikt om een plan op te stellen: de Lokale Adaptatiestrategie. Dit plan beschrijft hoe we de komende jaren in de gemeente Lingewaard om willen gaan met de gevolgen van klimaatverandering. De Lokale Adaptatiestrategie is in conceptvorm klaar. U kunt tot en met zaterdag 12 juni op dit plan reageren. Het plan en een reactieformulier vindt u bovenaan deze pagina. Na het afwegen en verwerken van alle reacties wordt het plan definitief gemaakt. Daarna gaat de gemeenteraad daarover beslissen in september van dit jaar.

 3. Momenteel bezig: Doel 3: De Uitvoeringsagenda

  Naast de Lokale Adaptatie Strategie is ook een Uitvoeringsagenda opgesteld. Daarin staan alle acties genoemd hoe de gemeente Lingewaard klimaatbestendig en waterrobuust ingericht wordt. Kortom, wie doet wat, wanneer en wat gaat het kosten? U kunt tot en met zaterdag 12 juni reageren op deze Uitvoeringsagenda. U vindt de Uitvoeringsagenda en het reactieformulier bovenaan deze pagina. Na het afwegen en verwerken van alle reacties wordt de Uitvoeringsagenda definitief gemaakt. Daarna gaat de gemeenteraad daarover beslissen in september van dit jaar.

Doelen 4, 5, 6 en 7

De eerste drie doelen volgen elkaar in volgorde van tijd op. De rest van het proces is doorlopend: doelen vier, vijf, zes en zeven zijn nooit af en worden opgepakt zodra ze actueel zijn. Met sommige doelen zijn we al druk aan de slag en zijn de eerste successen al behaald.

 1. Momenteel bezig: Doel 4: Meekoppelkansen benutten

  Klimaatbestendigheid is natuurlijk niet de enige grote ruimtelijke opgave in onze gemeente. Bij alle opgaven moeten we de mogelijkheden voor een klimaatbestendige inrichting benutten. Werk met werk maken heet dat! Bij groot onderhoud aan de straat of bij het vervangen van rioleringen wordt er nu al gekeken naar een mogelijke klimaatbestendige inrichting. Hetzelfde gebeurt bij het ontwerpen van nieuwbouwwijken. Is een extra waterberging in de straat of grasveld mogelijk om zo erge regenbuien op te vangen? Is er ruimte voor extra bomen voor schaduw en verkoeling?

 2. Momenteel bezig: Doel 5: Stimuleren en faciliteren

  Het omgaan met het veranderende klimaat is voor veel mensen in de gemeente Lingewaard nieuw. Daarom is het belangrijk beschikbare kennis, instrumenten en ervaringen zo veel mogelijk te delen. Dit is één van de redenen waarom Lingewaard op het gebied van klimaat samenwerkt met acht andere gemeenten, het waterschap en de provincie.

  Binnen het samenwerkingsverband worden verschillende wegen uitgestippeld om mensen, bedrijven en organisaties bewust te maken van wat er speelt. Duidelijk maken waarom het van belang is om in actie te komen. Belangrijk hierbij is om inwoners, bedrijven en organisaties te laten zien wat ze zelf kunnen doen.

  Met deze gemeentelijke website wil de gemeente Lingewaard hetzelfde bereiken. Informeren over het onderwerp en het belang daarvan. Maar vooral ook veel voorbeelden laten zien van wat je zelf kan doen. Wat heb jij gedaan? Of wat staat er bij jou op het lijstje? Laat het ons weten!
  Alleen samen wordt Lingewaard klimaatbestendig!

 3. Momenteel bezig: Doel 6: Reguleren en borgen

  Een gebied klimaatbestendig maken is geen vrijblijvende opgave meer. Om partijen op hun bijdrage aan te kunnen spreken, wordt dit vastgelegd. Dit doet de gemeente door visies, plannen, regelgeving en/of standaarden aan te passen. Zo is voor iedereen duidelijk hoe we de gemeente Lingewaard klimaatbestendig gaan maken.

  Op regionaal niveau zijn in de Regionale Adaptatiestrategie concrete acties (subdoelen) opgenomen om gezamenlijke afspraken in onze regio goed te kunnen vastleggen. Deze acties worden verder uitgewerkt in de regionale Samenwerkingsagenda. Zie verder het regionale traject.

 4. Momenteel bezig: Doel 7: Handelen bij calamiteiten

  Schade en overlast beperken we door onze regio waterrobuust en klimaatbestendig in te richten. Schade door klimaatverandering voor 100% beperken kan helaas nooit. Daarom bereidt Lingewaard zich voor op calamiteiten en de gevolgen daarvan voor vitale functies. Dit doet de gemeente Lingewaard in regionaal verband binnen het samenwerkingsverband SNR. In de bijlage van de Regionale Adaptatiestrategie zijn hiervoor concrete acties (subdoelen) opgenomen. Deze worden verder uitgewerkt in de Samenwerkingsagenda.