Het plan

Op naar een klimaatbestendig Lingewaard!

Niet alle documenten op deze pagina zijn goed toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Ook zijn sommige documenten best ingewikkeld en is meer uitleg fijn. Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag!

Hieronder leest u meer over de Lokale Adaptatiestrategie met Uitvoeringsagenda en hoe deze zijn gemaakt. 

Waarom een Klimaatplan voor Lingewaard?

Klimaatverandering is van landsbelang! Daarom is er een nationaal plan. Klimaatverandering gaat verder dan de gemeentelijke grenzen. Daarom is er een regionaal plan. Maar ook binnen de gemeentegrens van Lingewaard zijn de gevolgen van klimaatverandering nu al aanwezig. Zo kreeg de gemeente veel meldingen over plotselinge scheurvorming van huizen door droogte. Dan wordt klimaatverandering ineens (letterlijk) zichtbaar. Daarom is dit onderwerp ook belangrijk in onze gemeente en nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld bij het vervangen van rioleringen. Als de straat open gaat kiezen we direct voor een klimaatbestendige inrichting. Maar klimaatverandering biedt misschien ook wel kansen voor de gemeente. Denk dan bijvoorbeeld aan toename van toerisme. 

Zeven doelen voor een klimaatbestendige inrichting van Lingewaard

Samen werken de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen aan zeven doelen. Deze zeven doelen ziet u in ieder plan terug, of het nu nationaal, regionaal of lokaal (plaatselijk) is:

 1. Kwetsbaarheid in beeld brengen (waar zijn we gevoelig door klimaatverandering).
 2. Risicodialoog en strategie opstellen (klimaatgesprekken voeren en een plan maken). 
 3. Uitvoeringsagenda opstellen (welke maatregelen gaan we doen). 
 4. Meekoppelkansen benutten (geschikte momenten kiezen om de maatregelen uit te voeren). 
 5. Stimuleren en faciliteren (aanmoedigen en steunen). 
 6. Reguleren en borgen (afspreken en vastleggen). 
 7. Handelen bij calamiteiten (wat gaan we doen bij noodsituaties). 

Lees hieronder per doel waar we staan in de gemeente Lingewaard.

Het klimaatplan van Lingewaard

 1. Afgerond: Doel 1: Lokale kwetsbaarheid in kaart met de stresstest!

  De gemeente heeft een lokale (plaatselijke) stresstest gedaan. Met deze stresstest is duidelijk geworden waar de gemeente gevoelig is voor klimaatverandering. Ook deden we daarvoor uitgebreid onderzoek naar funderingsschade aan woningen door extreme droogte. Dit alles is samengevoegd in een rapportagelink naar pdf bestand . Op dit moment zijn er geen dringende problemen die we direct moeten oplossen. Wel moeten we de komende jaren nog veel doen om ervoor te zorgen dat de gemeente Lingewaard in 2050 klimaatbestendig is ingericht. 

 2. Afgerond: Doel 2: Risicodialogen / klimaatgesprekken en strategie.

  Na het uitvoeren van de stresstest zijn er met verschillende groepen 7 klimaatgesprekken gevoerd. Er werd gepraat over kwetsbaarheden, mogelijke oplossingen en kansen. Ook vroegen we aan inwoners en bedrijven een vragenlijst in te vullen. 

  De resultaten van de klimaatgesprekken en de vragenlijst zijn, samen met de inhoud van de Regionale Adaptatie Strategie, gebruikt om een plan op te stellen: de Lokale Adaptatiestrategie. Dit plan beschrijft hoe we de komende jaren in de gemeente Lingewaard omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. De Lokale Adaptatiestrategielink naar pdf bestand werd op 3 februari 2022 door de gemeenteraad van Lingewaard vastgesteld. 

 3. Afgerond: Doel 3: De Uitvoeringsagenda

  Naast de Lokale Adaptatie Strategie is er een Uitvoeringsagenda opgesteld. In de Uitvoeringsagenda staan alle acties genoemd waarmee de gemeente Lingewaard klimaatbestendig en waterrobuust ingericht wordt. Kortom, wie doet wat, wanneer en wat gaat het kosten? De Uitvoeringsagendalink naar pdf bestand is op 3 februari 2022 door de gemeenteraad van Lingewaard vastgesteld.

Doelen 4, 5, 6 en 7

De eerste drie doelen hebben we uitgevoerd. De doelen vier, vijf, zes en zeven zijn nooit af en pakken we op zodra daarvoor een goed moment is. Dit blijven we doen in de komende jaren. 

 1. Momenteel bezig: Doel 4: Meekoppelkansen benutten

  Bij alles wat we in onze gemeente doen moeten we direct ook kijken hoe we de omgeving klimaatbestendige kunnen inrichten. Werk met werk maken heet dat! Bij groot onderhoud aan de straat of bij het vervangen van rioleringen doen we dat al jaren. Hetzelfde gebeurt bij het ontwerpen van nieuwbouwwijken. Is een extra waterberging in de straat of grasveld mogelijk om grote regenbuien op te vangen? Is er ruimte voor extra bomen voor schaduw en verkoeling? 

 2. Momenteel bezig: Doel 5: Stimuleren en faciliteren

  Het omgaan met het veranderende klimaat is voor veel mensen nieuw. De gemeente wil daarom inwoners, bedrijven en organisaties zo veel mogelijk steunen en aanzetten tot het nemen van de juiste maatregelen. We willen duidelijk maken waarom het belangrijk is om in actie te komen. 

  We doen dit door informatie, kennis en ervaringen te delen. Bijvoorbeeld via deze website over klimaatadaptatie. Daar laten we ook zien wat je zelf kan doen. Maar ook haalt de gemeente bijvoorbeeld tegels op en kan een gratis tuinadvies worden opgevraagd. Zo proberen we iedereen aan te moedigen om een klimaatbestendige tuin te maken. 

 3. Momenteel bezig: Doel 6: Reguleren en borgen

  Het is belangrijk dat we aan de slag gaan met klimaatadaptatie. Maar daarvoor zijn wel afspraken nodig, die we ook moeten vastleggen. Dit doet de gemeente door visies, plannen, regelgeving en/of standaarden aan te passen. Zo is voor iedereen duidelijk hoe we de gemeente Lingewaard klimaatbestendig gaan maken. 

 4. Momenteel bezig: Doel 7: Handelen bij calamiteiten

  Schade en overlast beperken we door de omgeving klimaatbestendig in te richten. Schade door klimaatverandering voor 100% beperken kan helaas niet. Daarom bereidt Lingewaard zich voor op noodsituaties en de gevolgen daarvan. Dit doet de gemeente Lingewaard samen met andere gemeenten in de regio binnen het samenwerkingsverband KAR

Postadres

Postbus 15
6680 AA Bemmel

Bezoekadres

Kinkelenburglaan 6
6681 BJ Bemmel

Privacybeleid

Vragen over Klimaatbestendig Lingewaard?

Vul het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

telefoon (026) 326 01 11
gemeente@lingewaard.nl

E-mailberichten van de gemeente Lingewaard kunnen niet worden beschouwd als formele uiting van enig bestuursorgaan van de gemeente Lingewaard.

De gemeente Lingewaard gebruikt e-mail niet om externe verplichtingen aan te gaan.

Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.