klimaatbestendig

Regionaal Plan

Het rivierenland is gevoelig tot zeer gevoelig voor alle klimaateffecten.

 • Doel: Een klimaatbestendig en waterrobuust Rivierenland in 2050.
 • Hoe? Regionale Adaptatiestrategie en Samenwerkingsagenda.
 • Direct naar originele plannen en rapportages? Bekijk de resultaten van de gezamenlijke stresstest en lees de (concept) Regionale Adaptatiestrategie(Dit document is nog niet toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden. Heeft u problemen met het lezen van dit document dan kunt u contact opnemen).

Waarom een regionaal plan?

De effecten van klimaatverandering stoppen niet bij een gemeentegrens! Daarom werkt de gemeente Lingewaard samen in het regionale samenwerkingsverband Samenwerkende Netwerken Rivierenland (afgekort tot SNR). In dit samenwerkingsverband worden de problemen en oplossingen bekeken die de gemeentegrenzen over gaan. De regio volgt de zeven doelen die in het nationale plan ‘Deltaplan Ruimtelijke adaptatie’ beschreven staan.

 

 1. Gemeente Buren
 2. Gemeente Culemborg
 3. Gemeente West Betuwe
 4. Gemeente Maasdriel
 5. Gemeente Neder-Betuwe
 6. Gemeente Tiel 
 7. Gemeente Zaltbommel
 8. Gemeente Overbetuwe
 9. Gemeente Lingewaard
 10. Waterschap Rivierenland
 11. Provincie Gelderland (als betrokken partij)
 12. Daarnaast zijn ook veel andere partijen betrokken bij het maken van het regionale plan. Een opsomming van deze partijen, ook wel stakeholders genoemd, is te vinden op bladzijde zes van de Regionale Adaptatie Strategie.

Zeven doelen voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van het rivierenland

Samen werken deze overheden aan zeven doelen. Deze zeven doelen ziet u in ieder plan terug, of het nu nationaal, regionaal of lokaal is:

 

 

 1. kwetsbaarheid in beeld brengen;
 2. risicodialoog/ klimaatgesprek voeren en strategie opstellen;
 3. Uitvoeringsagenda opstellen;
 4. meekoppelkansen benutten;
 5. stimuleren en faciliteren;
 6. reguleren en borgen;
 7. handelen bij calamiteiten.

Een verdere uitleg van deze doelen vindt u in het nationale plan. Hoe het er per doel voor staat in onze regio leest u hieronder.

Regionaal Plan

 1. Afgerond: Doel 1: Regionale kwetsbaarheid in kaart middels stresstest!

  Het eerste doel van het samenwerkingsverband: meten! Weten wat de kwetsbaarheid van de regio is. Waar liggen de risico’s en kansen als het gaat om wateroverlast, droogte, hitte en het risico op overstromingen? Deze risico's en kansen zijn weergegeven in een zogenaamde klimaateffectenatlas. Daarbij worden ook verbanden gelegd. Welke gebieden komen droog te liggen bij een lage rivierstand? Waar is waterberging mogelijk? Of waar kan het water juist niet weg? Waar liggen natuur- en landbouwgebieden die kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld droogte? En waar wordt het extra warm tijdens een hittegolf? 

 2. Afgerond: Doel 2: Risicodialogen / klimaatgesprekken en strategie

  Het tweede doel van het samenwerkingsverband: weten wat je wil. Door te praten met belangrijke partijen wordt bepaald welke stappen gezet worden om de regio klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Zijn de doelen haalbaar? En waar is wel of geen draagvlak voor? Deze Regionale Adaptatiestrategie is inmiddels gemaakt, maar nog niet definitief. Het is de uitwerking van de stap ‘willen’ en vormt de basis voor het ‘werken’. De Regionale Adaptatiestrategie wordt definitief als de gemeenteraden en het bestuur van het waterschap dit plan goedkeuren en vaststellen. Dit gebeurt samen met de Uitvoeringsagenda in de zomer van 2021.

 3. Momenteel bezig: Doel 3: de Uitvoeringsagenda

  De strategie wordt verder uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda of ook wel een Samenwerkingsagenda genoemd. Kortom, wie gaat wat oppakken, wanneer en wie betaalt? Wat wordt collectief opgepakt en wat vraagt om een individuele lokale aanpak? Op dit moment wordt er, samen met de betrokken partijen, hard gewerkt aan de Samenwerkingsagenda. Ook hier mogen de gemeenteraden en het bestuur van het waterschap in de zomer van 2021 beslissen.

Doelen vier, vijf, zes en zeven

De eerste drie doelen volgen elkaar in volgorde van tijd op. De rest van het proces is doorlopend: doelen vier, vijf, zes en zeven zijn nooit af en worden opgepakt zodra ze actueel zijn. Sommige zijn reeds opgepakt.

 1. Momenteel bezig: Doel 4: Meekoppelkansen benutten

  Klimaatbestendigheid is natuurlijk niet de enige grote ruimtelijke opgave in het rivierengebied. Daarom wordt goed gekeken naar andere regionale plannen, ideeën, strategieën en samenwerkingsverbanden. Kunnen de plannen op elkaar worden afgestemd? Zijn er verbindingen te leggen? En vooral, is er een voordeel te behalen. 

 2. Momenteel bezig: Doel 5: Stimuleren en faciliteren

  Het omgaan met het veranderende klimaat is voor veel mensen nieuw. Daarom is het belangrijk beschikbare kennis, instrumenten en ervaringen zo veel mogelijk te delen. Zonde om het wiel opnieuw uit te vinden! Dit is één van de redenen waarom Lingewaard op het gebied van klimaat samenwerkt met acht andere gemeenten, het waterschap en de provincie. Daarbij worden veel andere partijen aangespoord om mee te denken en werken aan een klimaatbestendig Rivierengebied.

  Er worden verschillende wegen uitgestippeld om mensen, bedrijven en organisaties bewust te maken van wat er speelt. Belangrijk hierbij is om duidelijk te maken wat inwoners, bedrijven en organisaties zelf kunnen doen. Het belang van zelf in actie komen! Het laten zien van goede voorbeelden gaat daarbij helpen. 

 3. Momenteel bezig: Doel 6: Reguleren en borgen

  Een gebied klimaatbestendig maken is geen vrijblijvende opgave meer. Om partijen op hun bijdrage aan te kunnen spreken, wordt dit vastgelegd. Dit kan via wetten, visies, plannen en standaarden. Zo is voor iedereen duidelijk hoe we de regio klimaatbestendig gaan maken.

  Op regionaal niveau zijn in de Regionale Adaptatiestrategie concrete acties (subdoelen) opgenomen om gezamenlijke afspraken in onze regio goed vast te leggen. Deze worden verder uitgewerkt in de Samenwerkingsagenda.

 4. Momenteel bezig: Doel 7: Handelen bij calamiteiten

  Schade en overlast beperken we door onze regio waterrobuust en klimaatbestendig in te richten. Schade door klimaatverandering voor 100% beperken kan helaas nooit. Daarom bereidt de regio zich voor op calamiteiten en de gevolgen daarvan voor vitale functies. In de bijlage van de Regionale Adaptatiestrategie zijn hiervoor concrete acties (subdoelen) opgenomen. Deze worden verder uitgewerkt in de Samenwerkingsagenda.