klimaatbestendig

Regionaal Plan

Het rivierenland is gevoelig tot zeer gevoelig voor alle klimaateffecten.

 • Doel: Een klimaatbestendig en waterrobuust Rivierenland in 2050.
 • Hoe? Regionale Adaptatiestrategie en Samenwerkingsagenda.
 • Direct naar de gezamenlijke regionale stresstest, de Adaptatiestrategie of Samenwerkingsagenda? Ga dan naar de website van Klimaat Actief Rivierenland(externe link)

Waarom een regionaal plan?

De effecten van klimaatverandering stoppen niet bij een gemeentegrens! Daarom werkt de gemeente Lingewaard samen in het regionale samenwerkingsverband Klimaat Actief Rivierenland (afgekort tot KAR). In dit samenwerkingsverband worden de problemen en oplossingen bekeken die de gemeentegrenzen over gaan. De regio volgt de zeven doelen die in het nationale plan ‘Deltaplan Ruimtelijke adaptatie’ beschreven staan.

 1. Gemeente Buren
 2. Gemeente Culemborg
 3. Gemeente West Betuwe
 4. Gemeente Maasdriel
 5. Gemeente Neder-Betuwe
 6. Gemeente Tiel 
 7. Gemeente Zaltbommel
 8. Gemeente Overbetuwe
 9. Gemeente Lingewaard
 10. Waterschap Rivierenland
 11. Provincie Gelderland (als betrokken partij)
 12. Daarnaast zijn ook veel andere partijen betrokken bij het maken van het regionale plan. Een opsomming van deze partijen, ook wel stakeholders genoemd, is te vinden op bladzijde zes van de Regionale Adaptatie Strategie.

Zeven doelen voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van het rivierenland

Samen werken deze overheden aan zeven doelen. Deze zeven doelen ziet u in ieder plan terug, of het nu nationaal, regionaal of lokaal is:

 1. kwetsbaarheid in beeld brengen;
 2. risicodialoog/ klimaatgesprek voeren en strategie opstellen;
 3. Uitvoeringsagenda opstellen;
 4. meekoppelkansen benutten;
 5. stimuleren en faciliteren;
 6. reguleren en borgen;
 7. handelen bij calamiteiten.

Een verdere uitleg van deze doelen vindt u in het nationale plan. Hoe het er per doel voor staat in onze regio leest u hieronder.

Regionaal Plan

 1. Afgerond: Doel 1: Regionale kwetsbaarheid in kaart middels stresstest!

  Het eerste doel van het samenwerkingsverband: meten! Weten wat de kwetsbaarheid van de regio is. Waar liggen de risico’s en kansen als het gaat om wateroverlast, droogte, hitte en het risico op overstromingen? Deze risico's en kansen zijn weergegeven in een zogenaamde klimaat(effect)atlas en is te vinden op de website van Klimaat Actief Rivierenland(externe link). Daarbij worden ook verbanden gelegd. Welke gebieden komen droog te liggen bij een lage rivierstand? Waar is waterberging mogelijk? Of waar kan het water juist niet weg? Waar liggen natuur- en landbouwgebieden die kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld droogte? En waar wordt het extra warm tijdens een hittegolf? 

 2. Afgerond: Doel 2: Risicodialogen / klimaatgesprekken en strategie

  Het tweede doel van het samenwerkingsverband: weten wat je wil. Door te praten met belangrijke partijen wordt bepaald welke stappen gezet worden om de regio klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Zijn de doelen haalbaar? En waar is wel of geen draagvlak voor? Deze Regionale Adaptatiestrategie is inmiddels gemaakt en vastgesteld door alle gemeenteraden. Het is de uitwerking van de stap 'willen' en vormt de basis voor het 'werken'. De Regionale Adaptatiestrategie is terug te vinden op de website van Klimaat Actief Rivierenland(externe link).

 3. Afgerond: Doel 3: de Uitvoeringsagenda

  De strategie wordt verder uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda of ook wel een Samenwerkingsagenda genoemd. Kortom, wie gaat wat oppakken, wanneer en wie betaalt? Wat wordt collectief opgepakt en wat vraagt om een individuele lokale aanpak? Ook de Samenwerkingsagenda is gemaakt en vastgesteld door alle gemeenteraden. Dit document staat op de website van Klimaat Actief Rivierenland.(externe link)

Doelen vier, vijf, zes en zeven

De eerste drie doelen volgen elkaar in volgorde van tijd op. De rest van het proces is doorlopend: doelen vier, vijf, zes en zeven zijn nooit af en worden opgepakt zodra ze actueel zijn. Sommige zijn reeds opgepakt.

 1. Momenteel bezig: Doel 4: Meekoppelkansen benutten

  Klimaatbestendigheid is natuurlijk niet de enige grote ruimtelijke opgave in het rivierengebied. Daarom wordt goed gekeken naar andere regionale plannen, ideeën, strategieën en samenwerkingsverbanden. Kunnen de plannen op elkaar worden afgestemd? Zijn er verbindingen te leggen? En vooral, is er een voordeel te behalen. 

 2. Momenteel bezig: Doel 5: Stimuleren en faciliteren

  Het omgaan met het veranderende klimaat is voor veel mensen nieuw. Daarom is het belangrijk beschikbare kennis, instrumenten en ervaringen zo veel mogelijk te delen. Zonde om het wiel opnieuw uit te vinden! Dit is één van de redenen waarom Lingewaard op het gebied van klimaat samenwerkt met acht andere gemeenten, het waterschap en de provincie. Daarbij worden veel andere partijen aangespoord om mee te denken en werken aan een klimaatbestendig Rivierengebied.

  Er worden verschillende wegen uitgestippeld om mensen, bedrijven en organisaties bewust te maken van wat er speelt. Belangrijk hierbij is om duidelijk te maken wat inwoners, bedrijven en organisaties zelf kunnen doen. Het belang van zelf in actie komen! Het laten zien van goede voorbeelden gaat daarbij helpen. 

 3. Momenteel bezig: Doel 6: Reguleren en borgen

  Een gebied klimaatbestendig maken is geen vrijblijvende opgave meer. Om partijen op hun bijdrage aan te kunnen spreken, wordt dit vastgelegd. Dit kan via wetten, visies, plannen en standaarden. Zo is voor iedereen duidelijk hoe we de regio klimaatbestendig gaan maken.

  Op regionaal niveau zijn in de Regionale Adaptatiestrategie concrete acties (subdoelen) opgenomen om gezamenlijke afspraken in onze regio goed vast te leggen. Deze worden verder uitgewerkt in de Samenwerkingsagenda.

 4. Momenteel bezig: Doel 7: Handelen bij calamiteiten

  Schade en overlast beperken we door onze regio waterrobuust en klimaatbestendig in te richten. Schade door klimaatverandering voor 100% beperken kan helaas nooit. Daarom bereidt de regio zich voor op calamiteiten en de gevolgen daarvan voor vitale functies. In de bijlage van de Regionale Adaptatiestrategie zijn hiervoor concrete acties (subdoelen) opgenomen en dat is verder uitgewerkt in de Samenwerkingsagenda.

Postadres

Postbus 15
6680 AA Bemmel

Bezoekadres

Kinkelenburglaan 6
6681 BJ Bemmel

Privacybeleid

Vragen over Klimaatbestendig Lingewaard?

Vul het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

telefoon (026) 326 01 11
gemeente@lingewaard.nl

E-mailberichten van de gemeente Lingewaard kunnen niet worden beschouwd als formele uiting van enig bestuursorgaan van de gemeente Lingewaard.

De gemeente Lingewaard gebruikt e-mail niet om externe verplichtingen aan te gaan.

Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.