klimaatbestendig

Nationaal Plan

Klimaatbestendigheid is van landsbelang!

Waarom een nationaal plan?

Als u weet dat

  • het klimaat verandert
  • extreem weer vaker gaat voorkomen
  • de kans op overstromingen daardoor toeneemt

En daarbij optelt dat

  • dit gevolgen heeft voor onze leefomgeving, gezondheid, veiligheid en economie
  • een overstroming uit zee of een van de grote rivieren tot de top vijf van de meest verstorende rampen voor onze samenleving behoort
  • als we niets doen, het ons waarschijnlijk veel meer geld gaat kosten

Dan snapt u dat 

  • we nu met z’n allen aan de slag moeten om ons land klimaatbestendig en waterrobuust in te richten

Versnellen

Wil Nederland klimaatbestendig en waterrobuust zijn in 2050 dan moet het aanpassen van onze leefomgeving in sneltreinvaart aangepakt worden. Daarom is er door gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk een gezamenlijk plan gemaakt: het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Dit plan is onderdeel geworden van het jaarlijkse nationale Deltaprogramma.

Zeven doelen voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland

Samen werken deze overheden aan zeven doelen. Deze zeven doelen ziet u in ieder plan terug, of het nu nationaal, regionaal of lokaal is:

Doel 1. kwetsbaarheid in beeld brengen

Nederland ‘geschikt’ maken voor een ander klimaat met weersextremen? Dan moet je weten waar je kwetsbaar bent. Alle gemeenten, waterschappen en provincies gaan de kwetsbaarheid van hun gebied in kaart brengen of hebben dat al gedaan. Dat doen ze middels een zogenaamde ‘stresstest’. De stresstest laat zien hoe en waar extreme neerslag, hitte en droogte het gebied raken en wat de kans op overstromingen is. Deze stresstest wordt iedere zes jaar herhaald.

Doel 2: risicodialoog / klimaatgesprek voeren en strategie opstellen

Nu de kwetsbaarheden bekend zijn starten de overheden een gesprek met alle relevante partijen in het gebied. Denk aan partijen als woningbouwcorporaties, netwerkbeheerders, boeren, natuurbeheerders, bedrijven en inwoners. Met de informatie uit de stresstesten en de gesprekken stellen deze partijen een plan op: de adaptatiestrategie. Kort gezegd staat in dit plan wat de partijen de komende jaren gaan doen om de kwetsbaarheid van het gebied te verminderen. Ook wordt duidelijk welke ondersteuning de partijen bieden bij het treffen van maatregelen. Daarnaast wordt bepaald welke schade vooralsnog geaccepteerd wordt.

Doel 3: Uitvoeringsagenda opstellen

Op basis van deze adaptatiestrategie wordt een Uitvoerings- en investeringsagenda opgesteld voor het gebied. Kortom wie doet wat, wanneer en wie betaalt? Wat wordt collectief opgepakt en wat vraagt een individuele aanpak?

Doel 4: meekoppelkansen benutten

Klimaatbestendigheid is natuurlijk niet de enige grote ruimtelijke opgave in een gebied. Denk aan groot onderhoud aan gebouwen en de openbare ruimte. Indien het mogelijk is moeten we kansen benutten om de inrichting meteen klimaatbestendig te maken. Daarom leggen we de verschillende opgaven in de openbare ruimte naast elkaar en proberen ze te koppelen.

Doel 5: stimuleren en faciliteren

Ervaringen worden gedeeld via het Platform Samen klimaatbestendig. Het omgaan met het veranderende klimaat is voor iedereen nieuw. Daarom is het belangrijk beschikbare kennis, instrumenten, hulpmiddelen en ervaringen zo veel mogelijk te delen. Zonde om het wiel opnieuw uit te vinden! Het deltaplan voorziet daarin door een centrale informatieplek op het internet. 

Doel 6: reguleren en borgen

Een gebied klimaatbestendig maken is geen vrijblijvende opgave meer. Om partijen op hun bijdrage aan te kunnen spreken, wordt het in beleid in regelgeving vastgelegd. De afspraken in het deltaplan vormen een mooie basis. De delta commissaris heeft de wettelijke taak de voortgang van het deltaprogramma te bewaken. In het jaarlijkse Deltaprogramma rapporteert hij aan de ministers.

Alle gemaakte afspraken over klimaatadaptatie kunnen de overheden en private partijen als dat nodig is vastleggen via wetten, visies, plannen en standaarden. Zo is voor iedereen duidelijk hoe we het gebied klimaatbestendig gaan maken. 

Doel 7: handelen bij calamiteiten

Schade en overlast wordt beperkt door ons land waterrobuust en klimaatbestendig in te richten. Schade voor 100% beperken kan helaas nooit. Daarom bereiden de overheden, zoals gemeenten en waterschappen zich voor op calamiteiten veroorzaakt door wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Dit doen ze vooral samen met de zogenaamde veiligheidsregio's. Dit zijn samenwerkingsverbanden van de hulpverleningsdiensten. Als er een calamiteit of ramp ontstaat, dan is er speciale aandacht voor noodvoorzieningen en snel herstel van vitale en kwetsbare infrastructuur.